Regulamin

( projekt monogramu )

§ 1 DEFINICJE

 1. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Studiem;
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Studiem umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Zamawiającym a Studiem za pośrednictwem Strony, której przedmiotem jest zakup Monogramu;
 4. Monogram – projekt w postaci treści cyfrowych, który Zamawiający może nabyć poprzez Formularz zamówienia na Stronie;
 5. Formularz zamówienia – formularz dostępny na Stronie umożliwiający dokonanie zakupu Monogramu;
 6. Strona – strona internetowa działająca pod adresem https://voskastudio.pl;
 7. Studio – Voska Studio, której właścicielem jest Joanna Klupś prowadząca działalność gospodarczą Voska Studio Kreatywne Joanna Klupś, z siedzibą pod adresem: ul. Witosa 38, 62-050 Dymaczewo Nowe, NIP 7773209585;
 8. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://voskastudio.pl/regulamin/

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Studio zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Zamawiającego w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Zamawiający zobowiązuje się do korzystania ze Strony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Zamawiający korzystający ze Strony zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 4. Za pośrednictwem Strony, Studio zapewnia Zamawiającemu możliwość zawarcia umowy o dostarczenie projektu Monogramu opisanego na Stronie.
 5. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Strony, a także prawa i obowiązki Studia i Zamawiających.
 6. Zamawiający nie może dokonać zakupu na Stronie anonimowo ani pod pseudonimem. 
 7. Zakazane jest podczas korzystania ze Strony dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych na Stronie.
 8. Za pośrednictwem Strony, Studio prowadzi sprzedaż projektu Monogramu, świadcząc jednocześnie na rzecz Zamawiającego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 9. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Zamawiającego. Wystarczające są:
  a) dostęp do Internetu,
  b) standardowy system operacyjny,
  c) standardowa przeglądarka internetowa,
  d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 10. Do korzystania z Monogramu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Zamawiającego:
  a) dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny,
  b) standardowa przeglądarka internetowa,
  c) standardowa przeglądarka plików PDF, JPG, PNG,
  d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 11. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych Stronie.
 12. Wszystkie ceny podane na Stronie są podane w polskich złotych (PLN) oraz są cenami końcowymi. Studio jest podmiotowo zwolnione z podatku VAT, w związku z czym Zamawiający za zakupiony  Monogram otrzyma fakturę bez naliczonego podatku VAT.

§ 3 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Za pośrednictwem Strony, Studio świadczy na rzecz Zamawiającego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Zamawiającemu zawarcia ze Studiem umowy o dostarczenie Monogramu w postaci treści cyfrowych. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta na Stronie.
 2. Zawierana za pośrednictwem Strony umowa o dostarczenie Monogramu jest odpłatna.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Zamawiającemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony, Studio podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 4. Studio podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony. Zamawiający powinien poinformować Studio o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.
 5. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony, Zamawiający może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@voskastudio.pl. W reklamacji Zamawiający powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony. Studio będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Zamawiającego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

  1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie Formularza zamówienia. W Formularzu zamówienia konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje wybór specyfikacji projektu Monogramu. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Zamawiający powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Zamawiający może skontaktować się ze Studiem.
  2. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Zamawiającego prowadzące do zawarcia ze Studiem umowy o dostarczenie Monogramu.
  3. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Zamawiający zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeśli Zamawiający w ciągu 5 dni od daty złożenia zamówienia nie dokona zapłaty, zmówienie zostanie anulowane przez Studio.
  4. W Formularzu zamówienia Zamawiający musi podać prawdziwe dane osobowe. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Studio zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Zamawiający podał nieprawdziwe dane lub gdy podane dane budzą uzasadnione wątpliwości Studia co do ich poprawności. W takim przypadku Zamawiający zostanie poinformowany za pomocą wiadomości e-mail o wątpliwościach Studia. W takiej sytuacji Zamawiającemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Studio na podjęcie kontaktu z Zamawiającym, zmówienie zostanie anulowane przez Studio.
  5. Zamawiający oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Studio nie jest zobowiązane do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.

§ 5 DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

 1. Dostawa zakupionego Monogramu nastąpi poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Dostawa nastąpi po dokonaniu płatności przez Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych.
 2. Płatności elektroniczne obsługiwane są przez: PayPro SA.
 3. Zamawiający za zakupiony Monogram otrzyma fakturę, która zostanie doręczona Zamawiającemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w Formularzu zamówienia.

§ 6 REALIZACJA PROJEKTU MONOGRAMU

 1. Projekt Monogramu realizowany będzie zgodnie ze specyfikacją wybranego Monogramu określaną przez Zamawiającego w Formularzu, a w pozostałym zakresie – ze względu konceptualny charakter projektu Monogramu – wedle autorskiej koncepcji Studio.
 2. W przypadku braku podania przez Zamawiającego koloru Monogramu w Formularzu zamówienia, Zamawiający otrzyma Monogram w kolorze czarnym i białym.
 3. Kupującemu nie przysługują poprawki do zamówionego Monogramu, co Zamawiający akceptuje.
 4. Projekt Monogramu zostanie dostarczony przez Studio na rzecz Zamawiającego w formie pliku zapisanego w formacie wektorowym i rastrowym.
 5. Dostarczenie Monogramu następuje w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od daty dokonania przez Zamawiającego płatności.

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Zamawiającego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Studio poucza niniejszym Zamawiającego, że produkty cyfrowe w postaci Monogramu dostępne na Stronie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Studiu.
 2. Studio poucza niniejszym Zamawiającego, że dalsze rozpowszechnianie Monogramu przez Zamawiającego bez zgody Studia stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Studio do produktów cyfrowych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Zawarta pomiędzy Studiem, a Zamawiającym Umowa sprzedaży, uprawnia Zamawiającego do rozporządzania Monogramem zgodnie z licencją dostarczoną wraz z projektem Monogramu.
 4. Zamawiający jest uprawniony do eksploatacji Monogramu wyłącznie na swoje potrzeby lub spółek powiązanych, nie jest uprawniony do odpłatnej dystrybucji, sprzedaży lub innego komercyjnego rozpowszechniania Monogramu na rzecz podmiotów trzecich w oryginalnej postaci lub w formie zależnej (modyfikacje).
 5. Zamawiający akceptuje, iż Studio ma prawo do sprzedaży Monogramu na większą skalę i nie będzie miał w przyszłości żadnych roszczeń wobec Studio oraz pozostałych Zamawiających.
 6. Wraz z Monogramem Studio dostarczy Zamawiającemu na podany w Formularzu zamówienia adres e-mail dokument poświadczający licencję komercyjną do zakupionego Monogramu.

§ 9 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Studio wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Studiem,
  c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Przetwarzanie danych osobowych oraz polityka cookies zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://voskastudio.pl/polityka-prywatnosci.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Studio zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Zamawiającego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Studio zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.