Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 30 sierpnia 2021r

W regulaminie zostały zawarte informacje o procesie składania zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy oraz postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, skontaktuj się z nami: kontakt@voskastudio.pl.

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą;
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Sprzedawca – Voska Studio, której właścicielem jest Joanna Klupś prowadząca działalność gospodarczą Voska Studio Kreatywne Joanna Klupś, z siedzibą pod adresem: ul. Witosa 38, 62-050 Dymaczewo Nowe, NIP 7773209585;
 4. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://voskastudio.pl/sklep/;
 5. Produkt – treści cyfrowe, które Kupujący może nabyć poprzez Formularz zamówienia w Sklepie;
 6. Voucher – dokument na okaziciela wystawiony przez Sprzedawcę, uprawniający do bezgotówkowego nabycia usługi lub Produktu w Sklepie na warunkach i z zastrzeżeniami opisanymi w niniejszym Regulaminie;
 7. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zakupu Produktu;
 8. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Produktów;
 9. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://voskastudio.pl/regulamin
§2 Postanowienia ogólne
 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Kupującego w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Kupujący zobowiązuje się do korzystania z Portalu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Kupujący korzystający ze Sklepu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 4. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych opisanych na stronach Sklepu.
 5. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 6. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 7. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 8. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 9. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  (1) dostęp do Internetu,
  (2) standardowy system operacyjny,
  (3) standardowa przeglądarka internetowa,
  (4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 10. Do korzystania z produktu elektronicznego konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  (1) dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny,
  (2) standardowa przeglądarka internetowa,
  (3) standardowa przeglądarka plików PDF,
  (4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 11. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
 12. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są podane w polskich złotych (PLN) oraz są cenami końcowymi. Sprzedawca jest podmiotowo zwolniony z podatku VAT, w związku z czym Kupujący za zakupiony Produkt otrzyma fakturę bez naliczonego podatku VAT.
§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie.
 2. Usługi świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 5. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email kontakt@voskastudio.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres email składającego reklamację.
 6.  
§4 Składanie zamówienia
 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient lub jako “Gość”.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto podczas procesu składania zamówienia lub wypełniając samodzielnie formularza rejestracji konta dostępny w Sklepie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta zarejestrowanego klienta, jeżeli nie odnotował na koncie żadnej aktywności w ciągu 12 miesięcy od daty jego utworzenia.
 4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie Formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka Produktów. W Formularzu zamówienia konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 5. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 6. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność online, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. Jeśli Kupujący w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia nie dokona zapłaty, zmówienie zostanie anulowane przez Sprzedającego.
 7. W Formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy podane dane budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany za pomocą wiadomości email o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych.
 8. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, zmówienie zostanie anulowane przez Sprzedawcę.
 9. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.
§5 Dostawa i płatność
 1. Dostawa zakupionego produktu elektronicznego nastąpi poprzez wysyłkę na adres email podany w formularzu zamówienia linku pozwalającego na ściągnięcie produktu elektronicznego. Dostawa nastąpi po dokonaniu płatności przez Kupującego:
  (1) w przypadku gotowych zestawów identyfikacji wizualnej oraz logo – w ciągu 7 dni,
  (2) w przypadku e-booków, szablonów na social media oraz voucherów – w ciągu 72 godzin.
 2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 3. Płatności elektroniczne obsługiwane są przez Tpay Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań.
§6 Treści cyfrowe
 1. Dostawa zakupionego Produktu nastąpi poprzez:
  (1) jeśli zamówienie zostało złożone jako ‘Gość’, zostanie przesłany na podany w Formularzu zamówienia link pozwalający na ściągnięcie produktu elektronicznego lub folderu zawierającego Produkt,
  (2) jeśli podczas składania zamówienia Kupujący zalogował się do swojego konta, link pozwalający na ściągnięcie produktu elektronicznego lub folderu zawierającego Produkt będzie dostępny w panelu klienta.
 2. Dostawa nastąpi po dokonaniu płatności przez Kupującego, nie później niż w ciągu określonej w §5 ust. 1 ilości dni, zależnej od danego Produktu. 
§7 Realizacja vouchera
 1. Voucher jest dokumentem na okaziciela, oznaczonym indywidualnym kodem oraz datą ważności. Voucher jest sprzedawany w formie pliku PDF.
 2. Voucher może zostać zrealizowany w Sklepie wyłącznie jeden raz, na usługi Sprzedawcy lub produkty dostępne w ofercie Sklepu.
 3. Możliwość realizacji Vouchera na usługi wymaga uprzedniej rezerwacji terminu realizacji projektu.
 4. Wartość Vouchera stanowi maksymalną cenę usług lub Produktów, które mogą zostać zrealizowane na podstawie Vouchera. Sprzedawca dopuszcza możliwość sumowania Voucherów.
 5. W przypadku, gdy wartość usług lub Produktów przekracza wartość Vouchera, osoba realizująca Voucher zobowiązana jest do dopłaty różnicy wynikającej z łącznej ceny usługi lub Produktów oraz wartości Vouchera.
 6. W przypadku, gdy wartość usług lub Produktów jest niższa niż wartość Vouchera, Sprzedawca nie zwraca różnicy wynikającej z łącznej ceny usługi oraz wartości Vouchera.
 7. Termin ważności Vouchera jest oznaczony i wynosi 365 dni od daty zakupu. W przypadku braku realizacji Vouchera w zakreślonym terminie jego ważność wygasa. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu płatności w przypadku utraty ważności Vouchera.
 8. Sprzedawca po wydaniu Vouchera nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub przekazanie przez Klienta Vouchera osobie nieuprawnionej.
 9. Odmowa realizacji Vouchera może nastąpić, gdy:
  (1) upłynął termin ważności Vouchera,
  (2) nie dokonano wcześniejszej rezerwacji terminu realizacji projektu,
  (3) Voucher jest uszkodzony w sposób uniemożliwiający w szczególności określenie jego kodu, wartości oraz daty ważności.
 10. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne ani zwrotowi.
§8Odstąpienie od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§9 Wady i odpowiedzialność
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt elektroniczny wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
§10 Prawa własności intelektualnej
 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Kupujący kupując Produkt w postaci: gotowych zestawów identyfikacji wizualnej, logo oraz szablonów social media otrzymuje prawo do korzystania z projektu w celach komercyjnych. Oznacza to, że Kupujący może zamieszczać zakupiony Produkt na swoich profilach komercyjnych. Kupujący nie może przenieść praw na inne osoby lub strony trzecie, co oznacza, że nie może sprzedawać zakupionego Produktu.
 4. Majątkowe prawa autorskie pozostają po stronie Sprzedawcy. Sprzedawca ma prawo do wielokrotnej sprzedaży danego Produktu, z wyjątkiem Produktów zakupionych przez Kupującego “na wyłączność.”
 5. W przypadku zakupienia Produktu “na wyłączność” przez Kupującego, Sprzedawca zobowiązany jest do usunięcia Produktu z dostępności dla innych Kupujących.
§11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  (1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  (2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  (3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
§12 Dane osobowe i pliki cookies

Przetwarzanie danych osobowych oraz polityka cookies zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://voskastudio.pl/polityka-prywatnosci/.

§13 Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres email przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.